archervarius: (козак)
[personal profile] archervarius
Вкрай херово ставлюся до виродженого "обряду" колядування. Коли парочка лобів лазить на Різдво по хатах, речитативом плете про новарадістьстала, а потім про "дайте рубль золотий".

Думаю, що корисним був би "період тиші" на кілька років, щоб вся ця байда припинилася, і ходили лише малі діти по знайомих.
Але сьогодні в метро колядували дуже добре.

Спершу двоє хлопців-рокерів, ритм і соло, в непоганій обробці зіграли "Добрий вечір тобі", і хвацько заспівали. Народ оцінив, зроду не бачив, щоб стільки в торбу накидали.

Потім тітоньки в костюмах, "фольклорний колектив Доля". Співали на хорову манеру маловідому колядку, не чув такої, хоч знаю багацько.

Обом насипав щедро, і до самого офісі мугикав колядок.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

archervarius: (Default)
archervarius

February 2017

S M T W T F S
   1234
56789 1011
12131415161718
19202122232425
262728    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:47 am
Powered by Dreamwidth Studios